logo

Privatlivspolitik for ROOF Management A/S’ hjemmeside ”ownrs.dk”, sociale medier og eksterne relationer

Denne privatlivspolitik redegør for, hvordan ROOF Management A/S (”ROOF”) behandler personoplysninger.

I tabellen nedenfor er for hver kategori af registreret person beskrevet, hvilke personoplysninger, vi behandler, til hvilke formål vi behandler personoplysninger og det juridiske grundlag for behandlingen.

Personoplysninger

IP-adresse, operativsyste m, sprogindstillin g, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængigt af udstyr), adfærd på hjemmesiden, Facebook-id, LinkedIn-id

Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor)

At hente hjemmesiden fra serveren, vise videoer på hjemmesiden, at huske sprogpræferencer, skelne brugere fra hinanden, analysere brugeradfærd, optimere siden, målrette annoncer og levere specifikt og konkret markedsføringsmateria le vedr. potentielle investeringer

Juridisk grundlag

Behandlingen baseres på legitime interesser i at stille hjemmesiden til rådighed, i at skelne brugere fra hinanden, i at huske sprogpræferencer, i at optimere hastigheden af hjemmesiden og foretage markedsføring, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR Behandlingen baseres på samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i GDPR Samtykke baseret på § 3 i Cookiebekendtgørelsen

Personoplysninger

Navn, emailadresse, telefonnumme r Facebook-id, LinkedIn-id

Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor)

At være repræsenteret på sociale medier og være tilgængelig og korrespondere med potentielle investorer

Juridisk grundlag

Behandlingen baseres på legitime interesser i at være repræsenteret på sociale medier og besvare forespørgsler, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR Samtykke baseret på § 3 i Cookiebekendtgørelsen

Personoplysninger

Navn, adresse, emailadresse, telefonnummer

Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor)

Markedsføring af ROOF til potentielle investorer mv., herunder i form af telemarketing

Juridisk grundlag

Behandlingen baseres på legitime interesser i at markedsføre ROOF, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR Samtykke baseret på § 3 i Cookiebekendtgørelsen

Personoplysninger

Navn, emailadresse, telefonnummer

Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor)

Markedsføring af ROOFs ydelser til potentielle investorer, lejere, kunder mv.

Juridisk grundlag

Behandlingen baseres på legitime interesser i at tilbyde arrangementer, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR

Personoplysninger

Navn, adresse, titel, e-mailadresse, telefonnummer, stilling

Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor)

Kontakt til og indgåelse af aftaler med leverandører og samarbejdspartnere

Juridisk grundlag

Behandlingen baseres på nødvendigheden af behandlingen for indgåelse af en kontrakt og på legitime interesser i kontakt med leverandører, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og f i GDPR

Personoplysninger

Navn, telefonnummer, CPR-nr., adresse, emailadresse, stilling, arbejdsopgave r, arbejdstider og andre tjenstlige forhold.

Formål (ud over de generelle formål angivet nedenfor)

Beregning, indberetning og udbetaling af løn, udlæg mv. samt indgåelse af kontrakt med konsulenten.

Juridisk grundlag

Behandlingen er nødvendig for at opfylde konsulentkontrakte n, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR og evt. indberetninger til Skattestyrelsen kan baseres på § 7 i Skattekontrolloven, jf. § 3, stk. 4 i lov om indkomstregister, jf. § 11, stk. 2, nr. 1 i Databeskyttelseslov en, bogføringslovens § 10, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i GDPR

Generelle formål med behandling for alle kategorier af registrerede:

Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. kommunikation med de registrerede, dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, statistiske undersøgelser, fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

Samtykke

Når behandlingen er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig, dit udstyr, og/eller fra eksterne parter, f.eks. samarbejdspartnere mv.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Konsekvensen af, at du ikke giver personoplysningerne ovenfor, er at vi ikke kan stille digitale medier til rådighed eller være i kontakt med dig.

Overførsel til databehandlere

Vi anvender en række databehandlere, herunder leverandører til hosting af IT-systemer, backup og support, markedsføringsbureauer og webudviklere.

Videregivelse af personoplysningerne

Personoplysningerne ovenfor vil blive videregivet til følgende modtagere:

  • Leverandører af markedsføringsydelser og digitale tjenester
  • I forbindelse med cookies på hjemmesiderne

www.ownrs.dk: Google LLC, Legalmonster

Overførsel til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører personoplysningerne til følgende modtagere i lande uden for EU/EØS:

  • Google LLC

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, herunder opbevaring i visse minimumsperioder i medfør af skattelovgivningen og bogføringsloven (konsulenter) mv. eller så længe det er nødvendigt for at varetage civil- og strafferetlige krav, herunder i forhold til forældelsesregler.

Vi henviser til cookiedeklarationen vedr. sletning af cookies.

Dine rettigheder

Du har – med den gældende databeskyttelseslovens begrænsninger - følgende rettigheder:

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

  • Retten til indsigt i personoplysningerne
  • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
  • Retten til at få slettet personoplysningerne
  • Retten til at få begrænset personoplysningerne
  • Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), dvs. ret til at få personoplysninger som vedkommende har givet til Gefion i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Ret til indsigelse

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser, som angivet ovenfor. ROOF må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre ROOF påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysningerne behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse med profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte ROOF.

ROOF Management A/S
Studiestræde 5, st.
1455 København K
CVR-nr.: 38 99 05 27
E-mailadresse: hej@ownrs.dk
Tlf. nr.: +45 39 77 50 90